Sworld_blog Văn hoá xã hội

Văn hoá – Xã hội

Help! I have been Culture Shocked 1
Văn hoá - Xã hội

Help! I have been Culture Shocked

Coming from America, I have noticed many cultural differences while being in Vietnam. There were a couple of big ones that have stood out to…
Những điểm đặc biệt tại nền văn hóa truyền thống các nước Châu Á 2
Văn hoá - Xã hội

Những điểm đặc biệt tại nền văn hóa truyền thống các nước Châu Á

Giống như tại Việt Nam, trong nền văn hóa truyền thống các nước trên thế giới cũng có những quy tắc riêng đặc biệt cần…
Màu sắc trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc
Văn hoá - Xã hội

Màu Sắc Trong Nền Văn Hóa Truyền Thống Của Dân Tộc

Ở mỗi dân tộc, mỗi đất nước khác nhau thì màu sắc lại mang những ý nghĩa khác nhau. Màu sắc tượng trưng cho những…
Những điểm đặc biệt tại nền văn hóa truyền thống các nước Châu Âu
Văn hoá - Xã hội
Những điểm đặc biệt tại nền văn hóa truyền thống các nước Châu Âu
My Weekend Getaway in Ninh Binh - Home of King Kong 3
Văn hoá - Xã hội
My Weekend Getaway in Ninh Binh – Home of King Kong